postępowanie sądowe, wzory pism

Ustalenie adresu dłużnika – PESEL, Policja, kurator???

Pożyczyłem znajomemu znajomego 5000 zł na tzw. gębę i nie wiem gdzie dłużnik mieszka. Kilkakrotnie się przeprowadzał i nie jestem w stanie ustalić jego miejsca zamieszkania. Jak mogę odzyskać swoje pieniądze od dłużnika?

Jeszcze „lepsze” interesy niż z rodziną „robi się” ze znajomymi znajomych, czy samymi znajomymi. Często zdarza się, że znajomi ci przestają być znajomymi. Nie znamy ich wszystkich danych i konieczne staje się ustalenie adresu dłużnika. Jak więc ustalić adres dłużnika, którego niewątpliwe potrzebujemy, chociażby po to, aby po pierwsze, wezwać (po bożemu) dłużnika do zapłaty, po drugie, wnieść do sądu pozew o zapłatę. Bez adresu nie będzie to możliwe.
W tym poście skupiamy się tylko na osobach fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej.

Adres zameldowania ze zbioru PESEL – ustalenie adresu dłużnika

Najbardziej legalną i stosowaną metodą ustalenia danych adresowych dłużnika jest złożenie wniosku do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA, działającego w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wzór takiego wniosku będzie dostępny na tym blogu i jest też pod tym linkiem,wzór wniosku o udostępnienie danych ze zbioru PESEL. Wniosek jest prosty do wypełnienia i należy go opłacić. Opłata to 31 zł.

 

Gdzie wnosimy opłatę?

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy (na ten sam adres trzeba wysłać wniosek):

Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Smyczkowa 10
02-678 Warszawa
Konto: NBP O/O Warszawa Nr 24 1010 1010 0030 3022 3100 0000.
Swift-code: NBPLPLPW, IBAN – PL

Opłatę wnosi się na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 roku.

We wniosku musimy wskazać interes prawny

Interes prawny ma swoje umocowanie w przepisach prawa materialnego. O istnieniu interesu prawnego mówimy wówczas, gdy zgłaszane żądanie oparte jest na konkretnej normie prawnej, a konieczność jego obiektywnego charakteru oznacza, że o istnieniu interesu prawnego decyduje ocena ustawodawcy, nie zaś przekonanie zainteresowanego.

Interes prawny musi być interesem „indywidualnym” danego podmiotu i musi mieć charakter „realny”, to jest istnieć aktualnie, a nie hipotetycznie, i pozostawać w bezpośrednim związku z uzasadnieniem złożonego wniosku. Należy też wskazać, iż użycie przez ustawodawcę słowa „wykaże” oznacza, iż to na stronie spoczywa ciężar właściwego udowodnienia istnienia interesu prawnego. Obowiązek ten, nie może ograniczać się jedynie do wykazania ogólnego uprawnienia, lecz powinien polegać na udokumentowaniu, iż uprawnienie to odnosi się do konkretnej osoby, przy czym Wnioskodawca winien przedstawić takie informacje i dokumenty, które jednoznacznie wykażą posiadanie przez niego interesu prawnego.

Przykłady dokumentów potwierdzających interes prawny: wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione, wobec wnioskującego o udostępnienie danych (np. kopie umów, wezwań do zapłaty, faktur, wyroków sądowych itp.). W przypadku roszczeń przedawnionych – dokumenty potwierdzające przerwanie biegu przedawnienia.

W rzeczywistości, w sprawach o zapłatę, wystarczy załączyć do wniosku kopie wezwania do zapłaty i faktury z krótkim uzasadnieniem, że dane, które potrzebujemy są danymi naszego dłużnika i chcemy rozpocząć postępowanie sądowe wobec niego.

Ustalenie adresu dłużnika przez Policję

W niektórych przypadkach w których mamy związek z przestępstwem np: oszustwa (art. 286 K.k.). nie wdając się w wykładnie odnośnie zamiaru, istotną przesłanką do zgłoszenia tego typu sprawy do prokuratury czy Policji jest całkowity brak kontaktu z dłużnikiem z zerową wpłatą zaległej należności. Możemy więc złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa i zaufać, iż Policji uda się szybciej zlokalizować miejsce zameldowanie lub zamieszkania naszego dłużnika. Wzór takiego zawiadomienia można pobrać tutaj.

Kurator?

W przypadku, gdy nie uda się w ten sposób uzyskać aktualnego miejsca zamieszkania pozwanego, można wystąpić do sądu z wnioskiem o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu na podstawie art. 144 K.p.c. w związku z art. 143 K.p.c. Warunkiem koniecznym jest jednak uprawdopodobnienie, że miejsce pobytu nie jest możliwe do ustalenia z przyczyn obiektywnych.

 

1 thought on “Ustalenie adresu dłużnika – PESEL, Policja, kurator???

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *