pytania od Was

Zwrot całości kosztów sądowych w przypadku cofnięcia pozwu w sądzie. [pytania od Was, koszty windykacji]

Dzisiaj chciałbym odpowiedzieć na Państwa pytania w zakresie kosztów sądowych.

Jeden z czytelników Bloga zadał następujące pytanie:

„Na stronie e-sądu jest napisane, że opłata za wniesiony pozew zostanie zwrócona, jeśli cofnięcie pozwu nastąpiło przed wydaniem nakazu zapłaty. Czy to znaczy, że jeśli pozwany wniósłby zarzuty, a powód cofnął pozew to opłata za niego zostanie mu zwrócona? Pozdrawiam,D.B.”

Nie wiem dokładnie co chciałby uzyskać pytający ale pytanie nawiązuje trochę do pozwu na próbę lub tzn. częściowego, o którym pisałem w artykule Pozew na 20 000 zł za 5 zł? Czyli jak znacząco ograniczyć koszty złożenia pozwu [koszty windykacji].

Zwrot kosztów sądowych

Niezależnie jednak od naszej intencji sąd zwraca 100% kosztów postępowania sądowego jeżeli cofniemy pozew przed pierwszą rozprawą i sąd nie wezwał jeszcze drugiej strony, wysyłając jej wezwania lub odpis naszego pisma itp. Jeżeli wezwał drugą stronę, zwrot kosztów postępowania sądowego otrzymamy w wysokości 50%. W sytuacji kiedy złożyliśmy pozew w e-sądzie to przy doręczeniu elektronicznym tego samego dnia wiemy, że pozwany złożył sprzeciw i możemy bez ryzyka cofnąć pozew. W e-sądzie też nie ma żadnych rozpraw itp. więc nigdy nie będzie możliwości, że sąd wezwie drugą stronę na termin.

Powyższe reguluje art. 79 Ustawy o kosztach sądowych. Można ją pobrać tutaj.

Zgodnie z tym przepisem sąd zwraca całą uiszczoną opłatę w takich przypadkach:
a) Pisma zwróconego wskutek braków formalnych.
b)Pisma odrzuconego lub cofniętego, jeżeli odrzucenie lub cofnięcie nastąpiło przed wysłaniem odpisu pisma innym stronom, a w braku takich stron – przed wysłaniem zawiadomienia o terminie posiedzenia.
c)Zażalenia na postanowienie w przedmiocie ukarania grzywną albo aresztem, zamiany grzywny na areszt albo w przedmiocie przymusowego sprowadzenia, jeżeli zażalenie zostało uwzględnione w całości.
d)Zażalenia na postanowienie o przyznaniu wynagrodzenia biegłemu lub tłumaczowi, jeżeli zażalenie zostało uwzględnione w całości.
e)Apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej w razie uwzględnienia środka zaskarżenia z powodu oczywistego naruszenia prawa i stwierdzenia tego naruszenia przez sąd odwoławczy lub Sąd Najwyższy.
f)Skargi na orzeczenie referendarza sądowego, jeżeli została uwzględniona w sprawie, w której postępowanie wszczęto z urzędu, a w pozostałych sprawach tylko w razie uwzględnienia skargi z powodu oczywistego naruszenia prawa i stwierdzenia tego naruszenia przez sąd.
g)Skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w razie jej uwzględnienia.
h)Pisma wszczynającego postępowanie w pierwszej instancji oraz zarzutów od nakazu zapłaty, jeżeli postępowanie zakończyło się zawarciem ugody przed rozpoczęciem rozprawy przed sądem pierwszej instancji.

 

1 thought on “Zwrot całości kosztów sądowych w przypadku cofnięcia pozwu w sądzie. [pytania od Was, koszty windykacji]

  1. Witam
    Odnosnie zwrotu kosztow sadowych w wypadku odrzucenia pozwu ze względu na braki formalne, brakiem formalnym w tym przypadku jest kwota zaplaty, brakowało 1 grosza więc z tylko z tego powodu pozew został odrzucony. Czy nalezy sie zwrot kosztow sadowych?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *