pytania od Was

Zwrot całości kosztów sądowych w przypadku cofnięcia pozwu w sądzie. [pytania od Was, koszty windykacji]

Dzisiaj chciałbym odpowiedzieć na Państwa pytania w zakresie kosztów sądowych.

Jeden z czytelników Bloga zadał następujące pytanie:

„Na stronie e-sądu jest napisane, że opłata za wniesiony pozew zostanie zwrócona, jeśli cofnięcie pozwu nastąpiło przed wydaniem nakazu zapłaty. Czy to znaczy, że jeśli pozwany wniósłby zarzuty, a powód cofnął pozew to opłata za niego zostanie mu zwrócona? Pozdrawiam,D.B.”

Nie wiem dokładnie co chciałby uzyskać pytający ale pytanie nawiązuje trochę do pozwu na próbę lub tzn. częściowego, o którym pisałem w artykule Pozew na 20 000 zł za 5 zł? Czyli jak znacząco ograniczyć koszty złożenia pozwu [koszty windykacji].

Zwrot kosztów sądowych

Niezależnie jednak od naszej intencji sąd zwraca 100% kosztów postępowania sądowego jeżeli cofniemy pozew przed pierwszą rozprawą i sąd nie wezwał jeszcze drugiej strony, wysyłając jej wezwania lub odpis naszego pisma itp. Jeżeli wezwał drugą stronę, zwrot kosztów postępowania sądowego otrzymamy w wysokości 50%. W sytuacji kiedy złożyliśmy pozew w e-sądzie to przy doręczeniu elektronicznym tego samego dnia wiemy, że pozwany złożył sprzeciw i możemy bez ryzyka cofnąć pozew. W e-sądzie też nie ma żadnych rozpraw itp. więc nigdy nie będzie możliwości, że sąd wezwie drugą stronę na termin.

Powyższe reguluje art. 79 Ustawy o kosztach sądowych. Można ją pobrać tutaj.

Zgodnie z tym przepisem sąd zwraca całą uiszczoną opłatę w takich przypadkach:
a) Pisma zwróconego wskutek braków formalnych.
b)Pisma odrzuconego lub cofniętego, jeżeli odrzucenie lub cofnięcie nastąpiło przed wysłaniem odpisu pisma innym stronom, a w braku takich stron – przed wysłaniem zawiadomienia o terminie posiedzenia.
c)Zażalenia na postanowienie w przedmiocie ukarania grzywną albo aresztem, zamiany grzywny na areszt albo w przedmiocie przymusowego sprowadzenia, jeżeli zażalenie zostało uwzględnione w całości.
d)Zażalenia na postanowienie o przyznaniu wynagrodzenia biegłemu lub tłumaczowi, jeżeli zażalenie zostało uwzględnione w całości.
e)Apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej w razie uwzględnienia środka zaskarżenia z powodu oczywistego naruszenia prawa i stwierdzenia tego naruszenia przez sąd odwoławczy lub Sąd Najwyższy.
f)Skargi na orzeczenie referendarza sądowego, jeżeli została uwzględniona w sprawie, w której postępowanie wszczęto z urzędu, a w pozostałych sprawach tylko w razie uwzględnienia skargi z powodu oczywistego naruszenia prawa i stwierdzenia tego naruszenia przez sąd.
g)Skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w razie jej uwzględnienia.
h)Pisma wszczynającego postępowanie w pierwszej instancji oraz zarzutów od nakazu zapłaty, jeżeli postępowanie zakończyło się zawarciem ugody przed rozpoczęciem rozprawy przed sądem pierwszej instancji.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *